دستگاه تست نشتی Leak test unit

دستگاه تست نشتی Leak test unit
۰۱۰۱

دستگاه تست نشتی و مشخصات فنی دســتگاه تست نشتی هوایی در اکثــر صنایعــی کــه قصد بررسی نشتی یــک قطعــه (محفظــه) و همچنین نشــتی قطعــه بعــد از ســر هــم کــردن قطعــات (اســمبل کــردن) را دارنــد، مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. اﻳﻦ دستگاهها در ﮐﺎرﺑﺮد های ﺗﺴﺖ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی و ﻳﺎ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﯽ ها و روش های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﻴﺺ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

(بیشتر…)