تولید دستگاه مولتی اسپیندل توسط شرکت شایگان
تولید دستگاه مولتی اسپیندل توسط شرکت شایگان
شیر دامپ (شیر تخلیه توربو) شایگان
شیر دامپ (شیر تخلیه توربو) شایگان
شیر سلونوئید توربو
شیر سلونوئید توربو