اصول و مکانیزم اندازه گیری تست نشتی هوایی

اصول و مکانیزم اندازه گیری تست نشتی هوایی
۲۶ فروردین

اصول عملکرد اندازه گیری تست نشتی با استفاده از تفاضل فشار:
برای تستر های نشتی هوا (leak master)مبتنی بر فشار تفاضلی، تست نشتی بر اساس مراحل زیر انجام می پذیرد.
۱- پر کردن و تحت فشار قرار دادن
۲- تعادل یا استپ لایزینگ
۳- اندازه گیری
۴- تخلیه

نسبت تغییرات فشار و نشتی داخل قطعه:
تغییرات فشار درون قطعه در طی یک تست نشتی هوایی در شکل زیر نشان داده شده است.
فشار داخل قطعه و مستر در مرحله ی پر کردن و تحت فشار قرار دادن، سریعا افزایش پیدا می کند که دلیل این امر این است که دمای داخل قطعه کاربر و مستر تحت تاثیر فشار قرار دارد.
تغییرات فشار با دما در مرحله ی تعادل یا استپ لایزینگ پایدار شده و سپس نشتی اندازه گیری می شود.
بعد از مرحله ی متعادل سازی یک ثابت مشخص برای مستر به دست می آید که نشان دهنده ی این است که هیچ نشتی در مستر وجود ندارد. اما از آن جایی که قطعه کار ما نشتی دارد، فشار داخل آن با یک نرخ ثابت کاهش می یابد.
اگر قطعه کار نشتی نداشته باشد فشار داخل قطعه کار نیز ثابت می ماند، بنابراین نشتی با محاسبه ی تغییرات فشار بین مستر و قطعه کار قابل محاسبه است.
شرکت شایگان مدل های مختلفی از تستر های نشتی هوایی مبتنی بر فشار تفاضلی را طراحی و ساخته است که در انواع خطوط تولید قابل استفاده است.

در فایل زیر، موارد کاربرد تست نشتی در صنعت اتومبیل سازی گرد آوری شده است:

دانلود لیست کاربرد تست نشتی در صنعت اتومبیل و خودرو

ادامه مطلب